ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง (ร่าง) แนวทางการปฏิบัติงานด้านการควบคุมพัสดุของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 30 เมษายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง (ร่าง) แนวทางการปฏิบัติงานด้านการควบคุมพัสดุของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อให้บุคลากร สค. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน