ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 26 เมษายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2567 โดยได้นำเสนอเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัว ผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนทางสังคมจำนวน 49 รายๆ ละ 3,000บาท เป็นเงิน 147,000 บาท โดยมีนางสาวศิวาพร วิรัชลาภ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน