ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมให้คำแนะนำในการตอบแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการ (Digital Government)ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นางสาวช้องนาง เล็กสมบูรณ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมให้คำแนะนำในการตอบแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการ (Digital Government)ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนางสาวสิริวรรณ เย็นตั้ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานการประชุมฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน