ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนและคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 24 เมษายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนและคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายนิกร จำนง ประธานคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นประธานการประชุม ส่งสัญญาณมายังห้องประชุมเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน