ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลำพูน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา พ.ศ. 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลำพูน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา พ.ศ. 2567 จังหวัดลำพูน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแผนจังหวัดลำพูน จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน โดยมีนางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดการประชุม พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน