ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมโครงการ เสริมสร้างสุขภาวะและส่งเสริมสมรรถนะทางร่างกาย : MSO Vital Fit ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 9 เมษายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุมโครงการ เสริมสร้างสุขภาวะและส่งเสริมสมรรถนะทางร่างกาย : MSO Vital Fit ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting (กิจกรรมที่ 2) กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพและการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลใส่ใจสุขภาพ และการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี โภชนาการและการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม การเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดี การป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพในที่ทำงาน ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.)