ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมจันทร์กะพ้อ ชั้น 19 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน