ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร สค. ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร สค. ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบ กิจกรรม/ขั้นตอนตามแผนขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร สค. ได้อย่างมีทิศทาง สู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีต่อไป รับสัญญาณการถ่ายทอด ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน