ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมการปิดตรวจ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุมการปิดตรวจ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมการปิดตรวจ พร้อมด้วยนางรสสุคนธ์ เคนพะนาน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 8 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.)