ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (การตรวจราชการ รอบที่ 1) ผ่านระบบ Zoom Meetings

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (การตรวจราชการ รอบที่ 1) ผ่านระบบ Zoom Meetings เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการกำกับ และติดตามงานนโยบายสำคัญของกระทรวง งามตามภารกิจกระทรวง และการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ โดยมีนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพม. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส่งสัญญาณการถ่ายทอดยัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.)