ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานระบบธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัดลำพูน

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวคนึงนิจ วงค์ใย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานระบบธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัดลำพูน จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อติดตามการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิต ผ่านระบบ ZOOM โดยมีนางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธานร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน