ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว” ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว” ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำผลงานรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รวมถึงพิจารณาความถูกต้องและความครบถ้วนของผลงานที่ส่งผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567 ก่อนการนำข้อมูลเข้าระบบจริง ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ (ศปก.)