ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบประมาณแผนงานด้านสังคมในระดับกลุ่มจังหวัด ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบประมาณแผนงานด้านสังคมในระดับกลุ่มจังหวัด ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนการขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการด้านสังคม และส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในพื้นที่จัดทำและเสนอแผนงาน/โครงการบูรณาการด้านสังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 เชียงใหม่ เป็นประธานประชุมฯ ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน