ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทาง และวิพากษ์ร่างมาตรฐานหลักสูตรช่างผม (ช่างผมบุรุษ-ช่างผมสตรี) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ Microsoft Teams

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ครูฝึกอาชีพช่างผม เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทาง และวิพากษ์ร่างมาตรฐานหลักสูตรช่างผม (ช่างผมบุรุษ-ช่างผมสตรี) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อหารือแนวทาง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรช่างผม เพื่อให้เป็นแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ โดยมีนางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานการประชุม ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน