ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวรุ่งฤดี ต้นแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2567 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เพื่อรายงานสถิติด้านครอบครัวจังหวัดตาก พิจารณาแนวทางการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2567 แผนปฏิบัติการด้านครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และร่วมพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัดตาก จำนวน 5 ราย โดยมี นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก