ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการทุกกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งประเด็นปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน