ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านระบบ Microsoft Team

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านระบบ Microsoft Team โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางรสสุคนธ์ เคนพะนาน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมหารือดังกล่าว ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน