ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) รายหมวด 1 การนำองค์การ ผ่านระบบ Microsoft Team

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน และหัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด 1 การนำองค์การ ผ่านระบบ Microsoft Team เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) รายหมวด 1 การนำองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยนายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน