ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบ Microsoft Team

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบ Microsoft Team เพื่อหารืองบประมาณของศูนย์เรียนรู้และครอบครัว สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ตัวชี้วัดระดับกรม และกอง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การดำเนินงานภายใต้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 (PDPA) รวมถึงแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ โดยมีนางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณถายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.)