ศสค. ลำพูน เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มตัวแทนบุคลากรในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ผ่านระบบ Zoom meeting


วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นางศิริพร พิงคะสัน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางสาวจันทร์สม มาแซ นักพัฒนาสังคม และนางนงภรณ์ สายทอง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น 3 เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มตัวแทนบุคลากรในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมี ดร.อำนาจ วัดจินดา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน