ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวชลธิชา นัญชัย หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมทั้ง มอบนโยบายกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึงมอบนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของ สค. โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องเลอเซเสต ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ผ่านทางระบบ Zoom Meeting ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.)