ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ 2/2567 ผ่าน Zoom Meeting

วันที่ 24 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม คณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ 2/2567 ผ่าน Zoom Meeting จัดโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร.สค. เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ พร้อมด้วยบุคลากรกอง/สำนัก/เทียบเท่า ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน