ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 22 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อนำมาใช้ทดแทนปริมาณการใช้ไฟฟ้า หรือใช้ร่วมกันกับการใช้ไฟฟ้า ลดค่าไฟฟ้าและส่งเสริมการขยายแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อม (ลดโลกร้อน) ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน