ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 22 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางพัฒนา บุญชู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2567 จัดโดยสำนักงานพัฒฯสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสถานการณ์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 และแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2567 โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน