ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจง ข้อพึงระวังการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai

วันที่ 18 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงิน เข้าร่วมประชุมชี้แจง ข้อพึงระวังการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีภาครัฐ มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ตามแนวปฏิบัติ รวมทั้งปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย การเงิน การคลัง และการบัญชีภาครัฐที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด อันจะส่งผลให้รายงานการเงินหน่วยงานของรัฐมีความถูกต้อง ครบถ้วน ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน