ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 11 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ประจำปี 2566 และกำหนดแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ประจำปี 2567 โดยมีนางสาวราภรณ์พงศ์พนิตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในการประชุม ส่งสัญญาณการมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน