ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายทิศทางของศูนย์ฯ/สถานฯ ในการขับเคลื่อนงานโครงการตามภารกิจของ สค. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 10 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายทิศทางของศูนย์ฯ/สถานฯ ในการขับเคลื่อนงานโครงการตามภารกิจของ สค. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อหารือแนวทางจัดทำคำของบประมาณโครงการ ปี พ.ศ. 2568 และหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการและกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานของศูนย์ฯ/สถานฯ ในการขับเคลื่อนทุกภารกิจ ของ สค. ปี พ.ศ. 2568 โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน