ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทาง และวิพากษ์ร่างมาตรฐานหลักสูตรช่างผม (ช่างผมบุรุษ – ช่างผมสตรี) ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 10 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทาง และวิพากษ์ร่างมาตรฐานหลักสูตรช่างผม (ช่างผมบุรุษ – ช่างผมสตรี) ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กคอ. สค. เพื่อหารือแนวทางความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรช่างผมและเป็นแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวและสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ส่งสัญญาณมายัง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน