ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 9 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะทำงานพัฒนาองค์การกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เลขานุการคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สค. DWF Meeting Room ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.)