ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ในระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพูนองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวให้กับบุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเสริมพลังใจ เสริมความรู้ที่จำเป็นในการให้บริการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเสริมพลังให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีทัศนคติเชิงบวกสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานและเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานใหม่ๆ เพื่อการขับเคลื่อนงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีนางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ