ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2566

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลำพูน ครั้งที่10/2566 โดยได้นำเสนอเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวในเขตพื้นที่อำเภอป่าซาง 80 ราย อำเภอแม่ทา 80 ราย และศูนย์พัฒนาครอบครัวดีเด่น 90 ราย รวมเป็นจำนวน 250 รายๆละ 3,000บาท เป็นเงิน 750,000 บาท และเงินอุดหนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ จำนวน 6 กลุ่ม 120 รายๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 360,0000บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,110,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน