ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนทีม One Home พม.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 12/2566

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนทีม One Home พม.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 12/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ติดตามผล และวางแผนงาน กิจกรรม โครงการ ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง พม.ในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนางสาวปิยา เบญจศิวกร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวง พม.ในจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน