ศสค. ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting


วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 5 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สค. DWF Meeting Room ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายังห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน