ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูล แบบรายงานการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูล แบบรายงานการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting สำหรับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เกี่ยวข้องกับการกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ ห้องประชุม War room ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติหการ (ศปก.)