ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปี 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปี 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อพิจารณากระบวนงานที่จะนำมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2567 ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมีนางสุดา สุหลง รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม DWF Meeting Room ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.)