ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การศึกษาความต้องการในการใช้งานแพลตฟอร์มระบบธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จังหวัดลำพูน ประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การศึกษาความต้องการในการใช้งานแพลตฟอร์มระบบธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จังหวัดลำพูน ประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน