ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีดิจิทัล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (DCIO) ครั้งที่ 2 /2566

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีดิจิทัล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (DCIO) ครั้งที่ 2 /2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรายงานความก้าวหน้าและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน โดยมีนางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สค. DWF Meeting Room ชั้น 12 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ (ศปก.) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน