ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2566เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดลำพูน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเพื่อให้การดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัยจังหวัดลำพูน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน