ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางเจนจิรา ใจคำ นักพัฒนาสังคม นายณัฐพงษ์ คำคูณเมืองหิรัญ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ นายพรชัย นันทะปารียอง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ และนางสาวขนิษฐา จันทิวงค์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรแรกบรรจุ มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะและจรรยาบรรณที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของ สค. ในทุกด้าน โดยมีนางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุม

ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2566 ได้เรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด และบุคคลในครอบครัว ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ สค. และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารการเงินการคลังและพัสดุ ผ่านระบบ Zoom Meeting

ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2566 ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม สร้างเครือข่าย การประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ การใช้โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS 6) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมการเขียนหนังสือราชการ ณ โรงแรมแซนดาเล รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี และศึกษาดูงาน การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวอมรรัตน์ ศรีฉ่ำ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธาน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี