ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมปิดตรวจการใช้สาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงิน เข้าร่วมประชุมปิดตรวจการใช้สาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อสรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางปรับปรุงแก้ไข ที่ได้จากการตรวจการใช้ค่าสาธารณูปโภค ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน