ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมหารือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน (ระยะที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567และร่วมรณรงค์ “รวมพลังหยุดความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน (ระยะที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน รูปแบบกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และประสานเครือข่ายแนวทางการพัฒนาด้านสตรีและครอบครัวอย่างยั่งยืน โดยมีนางผ่องศรี ชัยชนะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ คำแดง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต. ประธานกลุ่มสตรีทั้ง 10 หมู่บ้าน สมาชิกศพค. และอพม.ตำบล ในการนี้ ได้ ร่วมรณรงค์ “รวมพลังหยุดความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่