ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินและรายงานผลด้านบัญชีภาครัฐ ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงิน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินและรายงานผลด้านบัญชีภาครัฐ ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ผ่านระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ GAQA System ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีนางสาววราภรณ์ สันโรงพีน หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน