ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นต่อการใช้งานระบบการให้บริการศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว (Single Parent and Family Service Center) ผ่านระบบ Zoom

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ผู้ดูแลผู้รับบริการ ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นต่อการใช้งานระบบการให้บริการศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว (Single Parent and Family Service Center) ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ศูนย์ประสานงานแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน