ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ 4/2566 และการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 29 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ 4/2566 และการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 และเพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินกองทุน ปีงบประมาณ 2566 ประมาณการแผนการเงิน ปีงบประมาณ 2567 และเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นธง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน