ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว ผ่านระบบ Zoom Meeting

ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2565 นางสาวศุลีพร สันธิราษฎร์ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2565  ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม Happy Family Room ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน