ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเงิน การคลัง การบัญชีภาครัฐ การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงิน เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเงิน การคลัง การบัญชีภาครัฐ การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 หัวข้อ “แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน