ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงาน Learning Center สู่ชุมชน และนำเสนอผลการตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ

ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงาน Learning Center สู่ชุมชน จัดโดยกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงาน Learning Center สู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนการดำเนินงานการขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน รับฟังการสะท้อนปัญหา อุปสรรค และคำแนะนำเพื่อขับเคลื่อนงานในปีต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอผลการตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรม แบงค็อก มิดทาวน์ กรุงเทพมหานคร