ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานบริการศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว

ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานบริการศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จัดโดยกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เปิดเวทีให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์องค์ความรู้ ที่เป็นบทเรียนที่ดี สามารถนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเสริมพลังให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้มีทัศนคติเชิงบวก สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานและเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานใหม่ๆ เพื่อการขับเคลื่อนงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุม เจ้าหน้าที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จำนวน 8 แห่ง และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ จำนวน 4 แห่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรม The Twin Towers Hotel Bangkok กรุงเทพฯ