ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2566ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2566ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามแผนการพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน