ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 เพื่อนำผลที่ได้รับจากการติดตามประเมินผลฯ ไปใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมีประเด็นการติดตาม ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เงินอุดหนุนเครือข่ายสตรี การสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว และการยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล โดยมีนางสาวราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัว เป็นหัวหน้าคณะติดตามฯ ณ ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน